Nginx用证书crt和key后缀证书文件如何转换为PEM格式

出现这个需求的背景是七牛里的https域名证书快过期了,需要盛传更新证书,然后后台默认只支持pem的,而我申请拿到的没有直接pem格式的,所以需要处理下。

就选择Nginx用的crt和key后缀的证书做示例吧,Linux下执行:

openssl x509 -in 1_abc.com_bundle.crt -out abc.com_cer.pem -outform PEM
openssl rsa -in 2_abc.com.key -out 2_abc.com_pri.pem

自己类比下即可。


未经允许不得转载:阿藏博客 » Nginx用证书crt和key后缀证书文件如何转换为PEM格式